CZYM JEST CIEPŁO MIEJSKIE?

CZYM JEST CIEPŁO MIEJSKIE?

Cie­pło z sieci miejskiej jako alternatywa dla indywidualnego ogrzewania budynku, to naj­czę­ściej wybie­rany spo­sób na ogrze­wa­nie i cie­płą wodę.

Decy­duje się na nie więk­szość właścicieli domów jednorodzinnych, dewe­lo­pe­rów, spół­dzielni miesz­ka­nio­wych czy budynków usłu­go­wych. Wybie­ra­jąc cie­pło z miejskiego systemu ciepłowniczego mamy zapewnione:

— Bezpieczeństwo użytkowania, które podlega stałej kontroli dostawcy. Nie trzeba także myśleć o zagro­że­niach zwią­za­nych z zatru­ciami i wybu­chami, zapewnieniu paliwa i codziennej obsłudze urządzeń.

— Wygodę i kom­fort przez cały rok. Nie­za­wod­ność i cią­głość dzia­ła­nia zapew­niają dostawcy cie­pła.

— Ekologia: Dzięki wyso­kim nor­mom, zwią­za­nym z pro­duk­cją i dostawą jest to także ogrze­wa­nie bez­pieczne dla otoczenia, pozwalające na znaczne ograniczenie niskiej emisji, a co za tym idzie wszechobecnego w dzisiejszych czasach smogu. O jakość spalin z takich źródeł ciepła dbają zarówno pracownicy obsługujący te źródła jak też mobilne laboratoria instytucji zajmujących się ochroną środowiska.

— Oszczędność: Istotnym argumentem za takim sposobem ogrzewania budynków jest też jego cena, niewiele wyższa od ceny ogrzewania domów węglem z indywidualnego źródła oraz stabilność i przewidywalność tej ceny, zatwierdzanej każdorazowo przez Urząd Regulacji Energetyki. Barierą nie jest również koszt przyłączenia. Prawo wskazuje tutaj, że koszt przyłącza ponosi firma ciepłownicza, która może jedynie nałożyć na wnioskującego opłatę przyłączeniową.

Jako przykład działań władz lokalnych zmierzających we właściwym kierunku można podać Miasto Lubartów, które włączyło się w działania proekologiczne udzielając dotacji właścicielom domków jednorodzinnych w wysokości 5 tysięcy złotych na zmianę piecy węglowych na m. in. realizację przyłączeń do „PEC” Lubartów. Dotacje przewidziane są także na rok 2018.

Przeczytaj więcej TUTAJ


Skip to content