Termomodernizacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty tutaj

———————————————————————————

Protokół z otwarcia ofert tutaj

———————————————————————————

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Termomodernizacja budynku ciepłowni PEC Lubartów Sp. z o.o.” w ramach projektu „Termomodernizacja budynku ciepłowni PEC Lubartów Sp. z o.o. wraz z montażem paneli fotowoltaicznych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Działanie 5.1 Poprawa Efektywności Energetycznej Przedsiębiorstw.

Szczegóły przetargu zawarte są w dokumentach do pobrania poniżej:

Ogłoszenie o przetargu tutaj

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia tutaj

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych tutaj

Projekt budowlany tutaj

Wzór umowy tutaj

Kosztorys ślepy tutaj

Przedmiar robót tutaj

Załączniki do SIWZ tutaj

Wyjaśnienia do SIWZ tutaj

Kosztorys ślepy, zmieniony tutaj

Przedmiar robót, zmieniony tutaj

Skip to content