Monitoring

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

O MONITORINGU WIZERUNKU

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubartowie, adres: ul. Mickiewicza 50, 21-100 Lubartów, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021825, NIP: 7141631657, REGON: 430967060, kapitał zakładowy: 6 524 000,00 zł, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Informacja w poniższym brzmieniu obowiązuje od dnia 24 października 2019 r.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jako Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie sp. z o.o. w świetle przepisów, jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny oraz zgodny obowiązującymi przepisami.

W jakim celu, na jakiej podstawie i przez jaki czas przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku, który znajduje się w zapisie obrazu z kamer umieszczonych w różnych miejscach na terenie naszej nieruchomości.

Przetwarzanie polega na zapisie i przechowywaniu obrazu z kamer, a w przypadkach zdarzeń związanych z poniżej wskazanym celem przetwarzania, przetwarzanie polega na odtworzeniu zapisu i wykorzystaniu go do ustalenia przebiegu tych zdarzeń. W uzasadnionych przypadkach, zapis obrazu możemy przekazać określonym kategoriom odbiorców danych, o czym mowa poniżej.

Celem przetwarzania jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie naszej nieruchomości, w tym ochrony Państwa i naszego mienia. Leży to zarówno w Państwa żywotnym interesie, bo w razie różnych zdarzeń dotyczących Państwa mienia i osoby możecie skorzystać z tego zapisu w celu obrony swoich praw, jak i w naszym interesie, bo możemy wykorzystać zapis do udowodnienia naruszenia naszych praw majątkowych. Dodatkowo monitoring ma działać prewencyjnie – zapobiegać naruszaniu Państwa i naszych praw (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d i f RODO).

Zapisy z monitoringu przechowujemy zasadniczo przez okres nieprzekraczający 30 dni, po czym są one automatycznie nadpisywane. Jednakże w przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa lub porządku, a w szczególności popełnienia czynu zabronionego, zapis podejrzanych zdarzeń będziemy przechowywać przez okres niezbędny do weryfikacji podejrzeń, a w razie takiej potrzeby – przez okres potrzebny do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych.

Zapisy z monitoringu podlegają, na ich uprawnione żądania, udostępnieniu i przekazaniu organom publicznym umocowanym do tego przepisami prawa np. Policji, Prokuraturze, Sądom.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. uzupełnienie danych;

 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

 4. dostęp do danych (między innymi: o informację o przetwarzanych przez nas danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców) oraz o kopię danych, o ile nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w naszym biurze położonym na nieruchomości lub w dowolny inny sposób.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania. Oznacza to, że w niektórych przypadkach będziemy mogli odmówić uwzględnienia Państwa wniosku. W takich przypadkach wyjaśnimy Państwu motywy naszej decyzji i podamy jej podstawę prawną. W każdym przypadku będziemy niezwłocznie udzielać Państwu niezbędnych wyjaśnień i pomocy w wykonywaniu Państwa praw.

Prawo sprzeciwu

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

lub

2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie adres: ul. Mickiewicza 50, 21-100 Lubartów, e-mail: info@pec.lubartow.pl

Dane Inspektora Ochrony Danych: iod@pec.lubartow.pl

 

Powyższe informacje w postaci pliku PDF znajdziecie Państwo tutaj

 

 

Skip to content