Co to jest ciepło miejskie?

CIEPŁO MIEJSKIE

Cie­pło z sieci miejskiej jako alternatywa dla indywidualnego ogrzewania budynku, to naj­czę­ściej wybie­rany spo­sób na ogrze­wa­nie i cie­płą wodę. Decy­duje się na nie więk­szość właścicieli domów jednorodzinnych, dewe­lo­pe­rów, spół­dzielni miesz­ka­nio­wych czy budynków usłu­go­wych. Wybie­ra­jąc cie­pło z miejskiego systemu ciepłowniczego mamy zapewnione:

— Bezpieczeństwo użytkowania, które podlega stałej kontroli dostawcy. Nie trzeba także myśleć o zagro­że­niach zwią­za­nych z zatru­ciami i wybu­chami, zapewnieniu paliwa i codziennej obsłudze urządzeń.

— Wygodę i kom­fort przez cały rok. Nie­za­wod­ność i cią­głość dzia­ła­nia zapew­niają dostawcy cie­pła.

— Ekologia: Dzięki wyso­kim nor­mom, zwią­za­nym z pro­duk­cją i dostawą jest to także ogrze­wa­nie bez­pieczne dla otoczenia, pozwalające na znaczne ograniczenie niskiej emisji, a co za tym idzie wszechobecnego w dzisiejszych czasach smogu. O jakość spalin z takich źródeł ciepła dbają zarówno pracownicy obsługujący te źródła jak też mobilne laboratoria instytucji zajmujących się ochroną środowiska.

— Oszczędność: Istotnym argumentem za takim sposobem ogrzewania budynków jest też jego cena, niewiele wyższa od ceny ogrzewania domów węglem z indywidualnego źródła oraz stabilność i przewidywalność tej ceny, zatwierdzanej każdorazowo przez Urząd Regulacji Energetyki. Barierą nie jest również koszt przyłączenia. Prawo wskazuje tutaj, że koszt przyłącza ponosi firma ciepłownicza, która może jedynie nałożyć na wnioskującego opłatę przyłączeniową.

Jako przykład działań władz lokalnych zmierzających we właściwym kierunku można podać Miasto Lubartów, które włączyło się w działania proekologiczne udzielając dotacji właścicielom domków jednorodzinnych w wysokości 5 tysięcy złotych na zmianę piecy węglowych na m. in. realizację przyłączeń do „PEC” Lubartów. Dotacje przewidziane są także na rok 2018.

Aby zapewnić Państwu taki komfort budowane są systemy ciepłownicze nazywane sieciami ciepłowniczymi oraz współpracujące z nimi urządzenia i instalacje służące do odbioru ciepła.

Każdy system posiada swoje źródło, w którym wytwarzane jest ciepło. Zazwyczaj jest ono zlokalizowane na obrzeżach miasta, co gwarantuje, że powietrze, którym oddychamy w naszej okolicy jest zdecydowanie czyściejsze. Ze źródła ciepło przekazywane jest w formie ciepłej wody o odpowiedniej temperaturze do sieci ciepłowniczych, które w większości niewidoczne oplatają miasto, umożliwiając ogrzewanie budynków. Dzieje się to przy pomocy tzw. przyłącza, czyli określonego odcinka sieci, który doprowadza ciepłą wodę bezpośrednio do węzła cieplnego – kolejnego elementu systemu. Zadaniem węzła jest przekazanie ciepła z wody krążącej w sieci do wody obecnej w instalacji grzewczej budynku. To całkowicie bezpieczne dla użytkowników, który korzystają tylko z kranów i kaloryferów. Węzły cieplne wyposażone są w systemy automatyki pogodowej, dzięki którym odbiorca nie musi martwić się o komfort cieplny w mieszkaniu bez względu na temperaturę powietrza za oknem. Oprócz ogrzewania budynków, ten sam węzeł może być wyposażony  w moduł ciepłej wody, który zapewnia dostawę ciepłej wody na cele użytkowe. Wody o stałej temperaturze, osiąganej już w chwilę po odkręceniu kranu. Po podgrzaniu wody w instalacji wewnętrznej budynku, schłodzona woda w sieci ciepłowniczej powraca do źródła do ponownego ogrzania. Elementem systemu ciepłowniczego jest również aparatura pomiarowo-rozliczeniowa, czyli popularny licznik ciepła. Na podstawie wskazań licznika możliwe jest określone poziomu zużycia  ciepła przez budynek.


Skip to content