Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lubartowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pec.lubartow.pl
Data publikacji strony internetowej: 06.11.2017.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 Po lewej stronie ekranu znajduje się przycisk „Ułatwienia dostępu”
a w nim przyciski do:

  • zwiększenia tekstu
  • zmniejszenia tekstu
  • przełączenia na styl szary
  • włączenia wysokiego kontrastu
  • włączenia trybu negatyw
  • włączenia jasnego tła
  • zmianę fontów
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest asystent Zarządu., info@pec.lubartow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 8552418,. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Żądanie zrealizowane będzie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście główne do budynku znajduje się od strony północnej. Na parterze umiejscowione jest pomieszczenie pogotowia ciepłowniczego, oraz schody na pozostałe piętra budynku. W biurowcu nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek składa się z 3 kondygnacji + parter. Na wprost wejścia do budynku znajdują się schody na pierwsze piętro, na którym mieści się Dział Kadr i Organizacji , Dział Elektroenergetyczny oraz Pion Techniczno- Ekonomiczny. Na drugim piętrze umiejscowiony jest Sekretariat, Gabinet Prezesa Zarządu, Pion Finansowo- Księgowy oraz Kasa. Na kolejnym piętrze znajduje się sala konferencyjna. Biurowiec nie jest wyposażony w windę, ani podjazdy dla niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych,

Spółka nie posiada pochylni oraz platform dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość przywołania pracownika za pomocą dzwonka w celu załatwienia wszelkich spraw. Spółka nie posiada tłumacza migowego.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie znajdują się miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych Bezpośrednio przy wejściu do budynku od strony parkingu jest możliwość parkowania.

Inne ułatwienia

W związku z umiejscowieniem Kasy na 2 piętrze budynku płatności mogą być realizowane w Banku Spółdzielczym.
Występuje możliwość załatwienia spraw telefonicznie bądź mailowo jak również możliwość umówienia się z pracownikiem na parterze budynku.

 

Skip to content