Władze

Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi.

Chińskie przysłowie

ZARZĄD


Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o. o. w dniu  31.07.2019 r. Uchwałą nr 32/VIII/2019  powołała nowy Zarząd.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu –  Pana Lecha Tadeusza  Klizy.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, których kodeks spółek handlowych, umowa Spółki lub uchwały Wspólników nie zastrzegają do innych organów Spółki.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień aktu założycielskiego Spółki, regulaminów i uchwał Wspólników oraz Rady Nadzorczej.

Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych
i pozasądowych Spółki.

RADA NADZORCZA


Rada Nadzorcza Spółki została  powołana  na 3- letnią IX kadencję Uchwałą Nr 9/2020 Burmistrza Miasta Lubartów na  Zwyczajnym  Zgromadzeniu Wspólników  z  dnia 15.06.2020 r., funkcjonuje w następującym składzie:

 

Przewodniczący: Pan Maciej Polak

Zastępca Przewodniczącego:  Pan Grzegorz Abramek

Członek: Pan Andrzej Szczepaniak

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW


Właścicielem 100% udziałów PEC Lubartów Spółka z o.o. jest Gmina Miasto Lubartów, którą na Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Burmistrz Miasta Lubartów. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Skip to content