w Lubartowie Spółka z o.o.

Właścicielem 100% udziałów PEC Lubartów Spółka z o.o. jest Gmina Miasto Lubartów, którą na Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Burmistrz Miasta Lubartów.
Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika (wspólników) reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy,
 • udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Uchwały Wspólników wymaga:

 • zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • nabycie i zbycie nieruchomości użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 • podziału zysku albo pokrycie straty za ubiegły rok obrotowy,
 • zwrot dopłat,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • zmiana aktu założycielskiego Spółki,
 • zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 • łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 • powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 • tworzenie i znoszenie funduszy,
 • zbywanie, zastawianie lub umarzanie udziałów,
 • podejmowanie innych uchwał nie wymienionych w akcie założycielskim, a zastrzeżonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych dla Wspólników.