w Lubartowie Spółka z o.o.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

  • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
  • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
  • składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium,
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  • zatwierdzanie planów działalności Spółki,
  • rozpatrywanie sporów między Zarządem a wspólnikami wynikających ze stosowania umowy Spółki,
  • zatwierdzanie regulaminów przedsiębiorstwa Spółki i opiniowanie Regulaminu Zarządu oraz jego wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
  • załatwianie innych spraw wynikających z Kodeksu Spółek handlowych lub umowy Spółki.