w Lubartowie Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Lubartowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

powstało w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego (Zakład Energetyki Cieplnej) w jednoosobową spółkę Gminy Miasta Lubartów.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Rejestrowy z dnia 7.07.1998r. dokonano wpisu w rejestrze handlowym pod numerem RHB 4273.
Obecnie PEC Lubartów Spółka z o.o. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000021825.

Przedsiębiorstwo posiada koncesję z dnia 25 września 1998r. :
na wytwarzanie ciepła – Nr WCC/97/349/U/3/98/RW
oraz na przesył i dystrybucję ciepła – PCC/100/349/U/3/98/RW

Obecnie obowiązująca taryfa dla ciepła została zatwierdzona w dniu 30 grudnia 2015 roku decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, znak:

NR OLB -4210-23(12)/2015/349/XII/AGO i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 5504 z 2015r.


WŁADZE SPÓŁKI :

1. Zarząd Spółki   – jednoosobowy

    Prezes Zarządu – Andrzej Krzysztof Kardasz

2. Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący – Wiesław Deć
  • Z-ca Przewodniczącego – Zofia Gorzel
  • Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Szczepaniak

3. Zgromadzenie Wspólników

    Gmina Miasta Lubartów