w Lubartowie Spółka z o.o.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 524 000,00zł
(sześć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych).
Gmina Miasto Lubartów posiada całość udziałów Spółki
czyli 13 048 udziałów po 500,00 zł każdy.