Zarząd

Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi.

Chińskie przysłowie

ZARZĄD


Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o. o. w dniu  23.04.2019 r. Uchwałą nr 26/VIII/2019  powołała nowy Zarząd.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu –  Pana Andrzeja Celejewskiego.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, których kodeks spółek handlowych, umowa Spółki lub uchwały Wspólników nie zastrzegają do innych organów Spółki.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień aktu założycielskiego Spółki, regulaminów i uchwał Wspólników oraz Rady Nadzorczej.

Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych
i pozasądowych Spółki.