Władze

Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi.

Chińskie przysłowie

ZARZĄD


Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu –  Pana Andrzeja Krzysztofa Kardasza.

Zarząd został powołany na trzy letnią kadencję Uchwałą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z o.o. Nr 6/VIII/2017
z dnia 28.06.2017 r.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, których kodeks spółek handlowych, umowa Spółki lub uchwały Wspólników nie zastrzegają do innych organów Spółki.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień aktu założycielskiego Spółki, regulaminów i uchwał Wspólników oraz Rady Nadzorczej.

Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych
i pozasądowych Spółki.

RADA NADZORCZA


Rada Nadzorcza Spółki została  powołana Uchwałą Nr 8/2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  z dnia 28.06.2017 r. na trzy letni okres kadencji.

Rada Nadzorcza funkcjonuje w następującym składzie:

Przewodniczący: Pan Wiesław Deć

Zastępca Przewodniczącego:  Pani Zofia Gorzel

Członek: Pan Andrzej Szczepaniak

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW


Właścicielem 100% udziałów PEC Lubartów Spółka z o.o. jest Gmina Miasto Lubartów, którą na Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Burmistrz Miasta Lubartów. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.