Ochrona danych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). W związku z powyższym, przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubartowie. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

 

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o. o.   z siedzibą w Lubartowie, przy ul. Mickiewicza 50, dalej zwany ADO. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych są:

1. upoważnieni pracownicy ADO zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem;

2. podmioty przetwarzające, którym ADO zleci czynności przetwarzania danych oraz zawrze stosowną umowę przetwarzania danych osobowych;

 

Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, „PEC” Spółka z o.o.  w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Mickiewicza 50 lub mejlowo iod@pec.lubartow.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie dostawy ciepła  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi  roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej niezawarciem  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. świadczenia usług serwisu www.pec.lubartow.pl (dane zawarte w plikach cookies), na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z ADO, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

W związku z przetwarzaniem przez ADO Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 RODO).

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

 

Gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe  w niezbędnym zakresie w ramach działalności „PEC” w Lubartowie Spółka z o.o. takie jak:

1. imiona i nazwiska;

2. adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;

3. numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej

4. status podatkowy (np. identyfikator podatkowy, status podatkowy);

 

Informujemy, że dane osobowe są pozyskiwane również ze źródeł publicznie dostępnych (wypisy z ewidencji gruntów i budynków, rejestr Elektroniczne Księgi Wieczyste oraz rejestry KRS i CEIDG ), w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.

 

Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.